El fracàs escolar masculí és una dada preocupant

Encara que l'abandonament escolar ve disminuint progressivament des de fa anys a Espanya, crida l'atenció que sigui un 80% superior a la mitjana europea i la taxa d'abandonament masculina sempre sigui superior a la femenina. Segons dades d'Eurostat (2017) la proporció de fracàs escolar és molt superior entre els nois (22,7%) que entre les noies (15,1%).

Si anem a dades de l'OCDE i de l'informe PISA hi ha un 14% de fracàs escolar masculí davant només un 9% de noies. S'entén per aquest fracàs no aconseguir el nivell bàsic de les tres àrees avaluades: lectura, matemàtiques i ciències. El problema d'aquest major fracàs escolar masculí, malgrat les diferències entre països, s'observa, per tant, en tot el món desenvolupat. 

En els següents articles es desenvolupa el tema des de diferents perspectives:

El Mundo

Financial Times