Recursos per a una educació personalitzada

Tot i que l’educació sembla que és un fenomen de masses i es parla constantment de les ràtios a les aules, la realitat és que l'acció d'educar és un fet personal, que afecta cada persona. Es treballen els continguts amb un alumnat agrupat en aules però s'intenta arribar a cada alumne o alumna en particular perquè l'educació té en compte la particularitat i la unicitat de cada persona.

Els dos llibres que es ressenyen a continuació contenen nombroses claus per entendre l'actualitat i la vigència de l'ensenyament personalitzat, de qual es pot considerar pioner el pedagog Víctor García Hoz a la dècada dels seixanta del segle passat.

BERNARDO CARRASCO, J. (Coord.) (2011) Educación personalizada: principios, técnicas y recursos. Madrid. Síntesis.

L'educació personalitzada constitueix una solució per al present i per al futur perquè atén allò que les persones tenen en comú (la naturalesa humana), i allò que tenen de propi (principis fundants i dimensions); perquè uneix les exigències de la individualització i socialització educativa, i constitueix el tipus d'educació més d'acord amb les profundes necessitats humanes i les condicions de l'home a la societat tecnificada en què vivim; perquè intenta estimular cada subjecte perquè vagi perfeccionant lliurement i responsablement la capacitat de dirigir la seva pròpia vida; perquè proporciona una educació integral, capaç de posar unitat a tots els aspectes de la vida d'un ésser humà; perquè propugna la participació dels alumnes i dels seus pares en tot allò que és i suposa la vida de la institució educativa; perquè s'ajusta a l'existència de valors universals d'acord amb el bé, la veritat i la bellesa; perquè s'ocupa de formar en alumnes, professors i pares l'esperit crític davant de tota la informació que reben, perquè sàpiguen discernir la veritat de l'error, única manera d'evitar la manipulació de les idees; i finalment perquè no és una concepció educativa tancada, sinó que està oberta a tots els corrents raonables del pensament no reduccionista.

ALCÁZAR, J. A. i JAVALOYES, J. J. (2015) Apuntes para una educación centrada en la persona. Madrid. Identitas Educación.

Si no tenim una idea clara de què és la persona humana, tampoc no tindrem un plantejament educatiu coherent. La pedagogia sempre suposa i remet a una antropologia.

Què vol dir ser home, ser dona? Quina és la nostra veritat més fonamental? Que som persones.

L’orientació centrada en la persona és més que una opció educativa, és una necessitat de l’educació d’avui. Pares, professors i els mateixos alumnes han de descobrir que els canvis positius de la societat en què viuen no només no són aliens als seus propis canvis, sinó que en són conseqüència directa, i per això necessiten el millor desenvolupament personal.

En aquest llibre, pares i educadors podran trobar molts suggeriments per descobrir com es pot articular aquesta orientació centrada en la persona.