Definició

L'escola diferenciada enriqueix el ventall de possibilitats educatives dels ciutadans, possibilitant el dret dels pares en la seva elecció escolar.

La variable sexe és un dels factors que incideixen de manera notable en la predicció del risc de fracàs escolar, en les dificultats d'aprenentatge, en la motivació per a realitzar les tasques escolars i en les eleccions formatives durant l'etapa postobligatòria. Això fa necessària la consideració i valoració de les propostes educatives en clau de gènere.

A Espanya, l'escola diferenciada es presenta com una opció organitzativa integrada en el model escolar conegut com a ‘educació personalitzada’. Aquesta proposta pedagògica, iniciada per Víctor García Hoz, compte en l'actualitat amb un centenar d'escoles, majoritàriament diferenciades per sexes. La separació escolar dels sexes d'aquestes escoles adquireix especial sentit dins del marc de l'educació personalitzada, la qual considera l'alumne com el centre de la tasca educativa en la seva dimensió de persona; això implica una especial consideració de les pràctiques educatives orientades a educar i fomentar la llibertat de l'alumne, a potenciar la seva creativitat com a manifestació de la seva diferència, i a la comunicació personal entre tots els membres de la comunitat escolar.

El fet de separar els sexes facilita els aspectes descrits donat que elimina el principal element de pressió social que es dóna a les aules; la no-presencia de l'altre sexe contribueix –entre altres aspectes- al fet que:

- La comparació social entre els sexes queda molt reduïda, per la qual cosa els alumnes gaudeixen d'una major llibertat d'expressió, de comunicació i d'actuació.
- Es facilita la igualtat d'oportunitats: elles i ells se senten més desvinculats de les expectatives i rols socials assignats a cada sexe, i trien els seus camins professionals amb més independència dels estereotips socials.
- El professorat té major facilitat per crear una cultura escolar pro-acadèmica, donat que l'alumnat percep millor la diferència entre l'entorn escolar i altres entorns que, amb frequència, no valoren les tasques educatives.

Quant als resultats personals d'aquesta modalitat educativa, la investigació i la pràctica educativa reconeixen que està al mateix nivell o per sobre dels resultats de l'escola mixta, també tenint en compte el perfil sociocultural de les famílies presents a l'escola mixta i en la diferenciada. Tot això en aspectes acadèmics, peró també en qüestions de lideratge, de socialització amb l'altre sexe, de reducció d'estereotips de gènere, etc.

Altres països del nostre entorn valoren l'educació diferenciada com una modalitat escolar que està demostrant la seva eficàcia. Per exemplificar-ho, als Estats Units el nombre d'escoles públiques diferenciades ha augmentat exponencialment durant els darrers 10 anys, fruit dels resultats percebuts pels mestres. En el Regne Unit i Canadà, les escoles diferenciades públiques i privades ocupen sistemàticament les primeres posicions en els rànquings, malgrat ser notablement inferiors en nombre. A Alemanya i Austràlia, els governs han impulsat programes en aquest sentit.