Legislació

Single-Sex Schooling: Law, Policy and Research [US]

Aheated debate is raging concerning the merits of single-sex schools and classes. Prom New York to California, school systems are defying the Canon of coeducation in the name of gender equality for girls and equal opportunity for minority students, both male and female...

Llegir més

Real Decreto que regula el régimen de elección de centro educativo [ES]

Real Decreto 366/1997 de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de elección de centro educativo.   Sumario: TÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. (Arts. 1 al 6) TÍTULO II. RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE ALUMNOS (Arts. 7 al 15)   DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN…

Llegir més

DECRET pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària [CAT] [2007]

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 4915 - 29/06/2007 DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (Pàg. 21822)   DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual…

Llegir més

Llegir més

Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres [ES] [2007]

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  

Llegir més