Marc constitucional de l'ensenyament privat espanyol sostingut amb fons públics: recorregut històric i perspectives de futur.

Juan José Guardia Hernández, autor de l'estudi adjunt, és professor de la Universitat Abat Oliva CEU de Barcelona. El present estudi ha estat publicat en Estudios Constitucionales, Any 17, No 1, 2019, pp. 321-362 ISSN 07180195. Centro de Estudios Constitucionales de Chile (Universidad de Talca)

El model constitucional educatiu espanyol actual va complir trenta-tres anys de vigència en 2018. Un dels seus trets més destacables és el finançament estatal dels establiments docents privats que reuneixin les condicions exigides per la llei. El sosteniment econòmic públic dels centres privats constitueix un exemple d'un dret constitucional de configuració legal. El legislador ha articulat aquest dret a través d'un sistema de concerts educatius que suscita molts interrogants, sobretot pel seu atorgament restrictiu, en estar supeditat a la planificació educativa estatal. En el fons de la controvèrsia constitucional subjau la qualificació de l'educació com un servei públic o com un servei d'interès públic.