Diferents expectatives en nois i noies de ciències en una prova escrita

En aquest article reproduïm el següent estudi:

Ardura, D. y Galán, A. (2020). Calibración del resultado de una prueba escrita en estudiantes de ciencias de secundaria: el efecto del sexo. Revista de Investigación Educativa, 38 (2), 329-344.

Durant les últimes dècades es van trobar diferències importants per sexe a l’ensenyament i l’aprenentatge de les disciplines científiques. Per una altre banda, l’autoavaluació per part dels estudiants suposa un aspecte fonamental en el cicle d’autorregulació d’aprenentatge i, per tant, en la seva realització. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la metacognició dels estudiants de secundària i, en especial, l’efecte que hi té el sexe. Per aquest motiu, s'ha mesurat el resultat en una prova escrita de 487 estudiants. Els nostres anàlisis mostren que les noies millor les notes malgrat que els nois mostren més seguretat en els seus judicis. S'ha trobat una tendència d'ambdós sexes a la sobreestimació de les seves qualificacions en una prova escrita. Per una altra banda, els estudiants amb un rendiment elevat són més precisos i tendeixen a subestimar les seves actuacions. En canvi, els rendiments baixos són més imprecisos i tendeixen a sobreestimar les seves qualificacions a la prova. Tot i que aquest efecte es veu en ambdós sexes, és més marcat en el cas de les noies. A la vista dels resultats, els estudiants de rendiment alt utilitzaran amb més eficàcia la retroalimentació que es va generar durant la prova que els de rendiment inferior. Les diferències per sexe podrien tenir el seu origen en les diferents actituds i motivacions dels nois i les noies cap a la ciència.