Llegeixen els nois i les noies de la mateixa manera?

Pelusa Orellana i Paula Baldwin són les editores d'aquest volum, que vincula enfocaments teòrics i instructius sobre com es motiva i avalua la lectura, i examina la interrelació entre la motivació de la lectura i l'assoliment entre nois i noies en entorns cultural i geogràficament diferents .

Gran part de la recerca sobre la lectura infantil s'ha centrat en processos cognitius; però, la lectura és una activitat que també requereix interès i motivació. Aquestes actituds generalment es defineixen com l'efecte dels lectors cap a la lectura i la seva conseqüència és que els nens amb actituds més positives estan més motivats per llegir. Tenint en compte la variabilitat que existeix dins de la noció de gènere i edat, aquest volum té com a objectiu examinar i analitzar investigacions anteriors sobre el tema, així com provar teories sobre com les diferents dimensions de la motivació de lectura varien amb el gènere, en relació amb qüestions culturals, construccions motivacionals, com el compromís i el clima a l'aula, el paper de les emocions, interessos i actituds cap a la lectura, entre d'altres.

El llibre serà d'interès per a investigadors, educadors, estudiants de postgrau i altres professionals que treballen en l'àrea d'alfabetització, motivació de lectura, rendiment de lectura i diferències de gènere.

Pelusa Orellana García i Paula Baldwin Lind (ed.) (2018) Reading Achievement and Motivation in Boys and Girls. Field Studies and Methodological Approaches. Volum 15 (Literacy Studies). Nova York: Springer.