Educació diferenciada i dret constitucional

En aquest article s'analitza la jurisprudència de Tribunal Constitucional sobre l'educació diferenciada, després d'un breu repàs dels antecedents i de la jurisprudència de Tribunal Suprem. D'acord amb la jurisprudència de Tribunal Constitucional, en la mesura que la Constitució reconeix la llibertat d'ensenyament (article 27.1 CE), resulta d'acord amb ella qualsevol model educatiu que tingui per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i el respecte als principis i als drets i llibertats fonamentals que reconeix l'article 27.2. Entre aquests models es troba el de l'educació diferenciada, si bé és admissible que se li exigeixin alguns requisits addicionals per garantir que es respecti el principi d'igualtat. Els centres que responen a el model diferenciat podran accedir al finançament públic, a través dels concerts, en condicions d'igualtat amb la resta dels centres educatius, és a dir, complint els requisits i criteris que legalment s'estableixin.