Estereotips de gènere en Educació Física

Diego Arenas, Josep Vidal-Conti i Adrià Muntaner Mas (2022). Estereotips de gènere i tractament diferenciat entre nois i noies a l'assignatura d'Educació Física: una ressenya narrativa. Universitat de les Illes Balears. Retos43, 342-351. 

L’educació física forma part del currículum de les diferents etapes educatives. És una assignatura amb unes característiques que la fan diferent de la resta ja que se centra en la dimensió física de la persona, més que no pas en la racional. Això implica que les diferències corporals que hi ha entre l'home i la dona es facin més patents a l'hora de determinades activitats o de l'elecció d'uns o altres esports. El fet que el docent sigui del mateix sexe que el seu alumnat o no, pot tenir també una influència en el desenvolupament de les classes. Per tot això, és fàcil que es pugui caure en estereotips de gènere o en comparacions entre sexes. A l'escola diferenciada s'eviten en bona part aquests biaixos, ja que no hi ha la comparació entre sexes i hi ha més llibertat per triar lliurement sense la pressió d'unes determinades expectatives.

A l'estudi següent es fa una revisió narrativa de més d'una trentena d'estudis en què s'aborden els estereotips de gènere a la classe d'educació física.

Resum. Aquesta revisió narrativa intenta investigar si hi ha estereotips de gènere en Educació Física (EF), tant en Educació Primària (EP) com en Educació Secundària (ES). Per això, s'ha dut a terme una recopilació i anàlisi de 33 estudis trobats a cinc bases de dades (SPORTDISCUS, SCIELO, DIALNET, REDALYC i GOOGLE SCHOOLAR). La majoria de l'evidència revisada es fonamenta en el context espanyol, encara que a la nostra revisió també hi ha integrades algunes referències internacionals. Per tant, es van identificar i analitzar possibles fonts de transmissió d'estereotips de gènere en aquest camp mitjançant l'establiment de categories. L'estat de la qüestió va mostrar l'existència de desigualtats i discriminacions envers les noies a les sessions d'EF, per la qual cosa la necessitat de promoure la formació en matèria coeducativa, principalment en docents d'EF, es troba més que justificada. Amb tot això, quedaria com a perspectiva de futur principal una intervenció que utilitzi models pedagògics específics per tractar les desigualtats o estereotips de gènere a les sessions d'EF.

Paraules clau. Revisió narrativa, estereotips de gènere, educació primària, educació secundària i educació física.