Escola diferenciada i alumnes nese

En els últims anys, i en particular a l'origen de la pandèmia de Covid-19, diversos projectes d'investigació han revelat que les adolescents a vegades poden tenir resultats no cognitius pitjors que els seus parells masculins. Per exemple, la investigació de Halldorsdottir et al. a Islàndia va revelar que la pandèmia de Covid-19 va tenir un major impacte negatiu en les nenes en una amplia varietat d'indicadors de benestar i canvi de comportament, i els seus símptomes depressius estaven per sobre dels puntatges esperats a nivell nacional. A més, els projectes d'investigació nacionals de ImpactEd (Lockdown Lessons i la nostra sèrie Impact in Practice) mostren contínuamente que, a Anglaterra, les alumnes tenen nivells substancialment més baixos de benestar i nivells més alts d'ansietat que els alumnes barons. Les diferències de benestar degudes al gènere van ser més del doble de les associadas amb desavantatges o Necessitats Educatives Especials o Discapacitats (nese).

A la llum d’aquests resultats, la Girls’ School Association, en col·laboració amb ImpactEd, ha volgut entendre millor els resultats per a les nenes i com els diferents entorns educatius poden afectar aquests resultats. Per tant, el present estudi investiga com varien els resultats per a les nenes a les escoles mixtes respecte a les diferenciades a Anglaterra, amb un enfocament particular a les nenes en situació social desfavorida i les nenes amb nese.

S'espera que aquesta investigació se sumi a una base d'evidència cada vegada major que busca comprendre com els diferents entorns educatius poden afectar el desenvolupament, la felicitat i l'èxit d'un nen a l'escola.

2022-Understanding-the-experience-of-girls-from-disadvantaged-backgrounds-and-girls-with-SEND-in-single-sex-schools.pdf